Tờ khai chi tiết quá trình làm phim Web System

Please note:
This method is no longer valid. Do the wrapup on Cinema48.
Go to your Cinema48 Film Manager

Read more information about the Digital Dropoff.

In biên lai của bạn

Sau khi bạn hoàn thành xong tờ khai này, bạn sẽ nhận được 1 biên lai. Vui lòng in và mang đến Lễ nộp phim.

Giấy tờ khác

Biên nhận của tờ khai chi tiết quá trình làm phim là 1 trong các loại giấy tờ bạn phải nộp chung với phim.

thông tin khác

Tin nhắn quan trọng: Báo cáo bản quyềnPrivacy Policy

Bản quyền © 2001-2022 48 Hour Film Project, Inc. Bản quyền được bảo hộ