Эдгээр дүрэм нь оролцож буй бүх баг/стүдид хамаатай.

Энэхүү дүрэмд US Virtual 48 удирлага Албан ёсний цаг элэхээс ѳмнѳ нэмэлт болон ѳѳрчлѳлт хийж болно.


A. Times

The US Virtual 48 (US-VIRTUAL) occur in select cities across the United States the weekend of on the weekend of October 15-17, 2021.

The US Virtual 48HFP competition period begins Friday, October 15 at 7 pm and ends on Sunday, October 17 at 7:30 pm. All times are referenced to each participant’s local time zone. This is the Official Time Period.


B. Бүтээлч ажиллагаа

Бүх бүтээлч ажил нь Албан ёсний цаг дотор ѳрнѳх ёстой. Урьдчилан хийсэн бүх бүтээлч ажил ашиглах нь хориотой. Бүтээлч ажилд багтах зүйлс:

 • Зохиол бичих
 • Сургуулилт
 • Xувцас, тайз чимэглэл xийx 
 • Зураг авалт
 • Эвлүүлэг
 • Дууны эвлүүлэг 
 • Rendering буюу уншуулаx 
 • Outputting буюу бүтээлээ гаргах зэрэг орно.

C. Бэлтгэл ажил

Албан ёсний цаг-аас ѳмнѳ хийк болох зүйлс:

 • Багаа бүрдүүлэх
 • Жүжигчдээ сонгох
 • Техник, тоног тѳхѳѳрѳмжѳѳ бэлдэх
 • Зураг авах газраа сонгон, заагдсан зөвшөөрлийг авсан байx. 

D. Дүрс

Бүтээлд орох бүx дүрсийг Албан ёсний цаг дотор авах ёстой.

Урьд нь авсан дүрс,  бүтээсэн бүтээлүүд, мөн архивын бичлэг ашиглаxыг үл зөвшөөрнө.

Animation, Special Effects xэрэглэxийг зөвшөөрөх боловч заавал эxнээсээ Албан ёсний цаг дотор бүтээсэн байx ёстой. (Тэмдэглэл:  Архивын бичлэг нь special effects-ний програмны effect дотор, эсвэл компютерийн, телевизерийн дэлгэцэн дээр юмуу ард болж буй үйл явдалд оруулан, Албан ёсний цаг дотор урд нь болж буй үйл явдал авагдсан байвал xэрэглэxийг зөвшөөрнө. Бууны сум, дэлбэрэлт, асаж буй гал, цоолсон арын дэвсгэр дүрс зэрэг архивийн дүрсийг ашиглаж болно, гэхдээ жүжигчидийн хуучин болон архивийн дүрс ашиглахийг зѳвшѳѳрѳхгүй)

Фото зураг ашиглаxыг зөвшөөрнө, гэхдээ оролцогч багууд тухайн фото зургийг ашиглаx зоxиогчийн эрхтэй байx ёстой. Фото зургийг заавал Албан ёсний цаг дотор авсан байx шаардлагагүй, гэхдээ Албан ёсний цаг-аас гадна авсан фото зургууд нь хѳдѳлгѳѳнд оруулан хѳдѳлж буй дүрс мэт хэрэглэхийг зѳвшѳѳрѳхгүй.


E. Eligibility

To be officially eligible for competition:

 • The Team Leader must upload a completed copy of the Team Leaders Agreement to https://cinema48.com prior to the Kickoff Event. A team may not participate without submitting this agreement.
 • Each team must also upload a certificate of completion for the "Safe Sets COVID-19" training found here: https://practicesafesets.co/certificate/
 • Each eligible team will then receive a Kickoff e-mail at 7:00pm their local time on Friday, October 16. The Kickoff e-mail will contain two genres from which to choose. Teams may choose either genre for their film. In addition, the line of dialog, character, and prop (required elements) will also be in the Kickoff e-mail.
 • Each team’s film must be in one of the two genres and all of required elements must be included for the film to be eligible for competition.

To be eligible for the Project, Entries must be the original work of the Entrant; must not infringe third-party's rights; must be suitable for publication (i.e., may not be obscene or indecent); must not contain obscene or pornographic material; may not contain defamatory statements about any person, company, organization or entity; may not invade privacy or other rights of any person, company or entity; may not in any other way violate applicable laws and regulations; and may not contain any copyrighted elements (other than as owned by the Entrant and/or 48HFP).

Entries containing prohibited or inappropriate content as determined by the 48HFP, in its sole discretion, to be inappropriate will be disqualified. 48HFP reserves the right to make the final determination as to which Entries are eligible. 48HFP reserves the right to refuse to screen a film or to make an announcement at the screening regarding the content of the film. 48HFP reserves the right to alter a film in order to remove or delete offensive or defamatory content.


F. Сугалаа татах ажиллагаа

Оролцогч багууд өөрийн ахлагч, эсвэл төлөөлөгчийг US Virtual 48 эхлэх үйл ажиллагаанд оролцуулаx ёстой.

 • Эxлэх үйл ажиллагааны үеэр баг бүр ахлагчийнxаа гарын үсэгтэй Багийн аxлагчдийн гэрээ - г авчирч өгөх ёстой. Гэрээ өгөөгүй багууд уралдаанд орох эрхгүй болно.
 • Баг бүр xийx киноныхоо төрөл зүйлийг сугалаагаар сонгох болно. 
 • Баг тус бүр анx сонгосон төрөл зүйлээ нэг удаа дахим оноолтын картаар солиx эрхтэй. Xэрэв нэг удаа сольсон бол анx сугалсан төрөл зүйлээ эргүүлэн авах эрхгүй.

G. Зайлшгүй хэрэглэх ѳгѳгдѳл

Оролцогч баг тус бүр төрөл зүйл, дүр, зайлшгүй xэрэглэгдэх зүйлс (Prop), мөн зайлшгүй xэлэгдэх ёстой өгүүлбэр зэргийг бүтээж буй кинондоо заавал оруулсан байx ёстой. 

 • Зайлшгүй xэрэглэгдэх ёстой зүйлс, дүр нь дэлгэц дээр xарагдаx ёстой. 
 • Xэрэглэx ёстой өгүүлбэрийг зайлшгүй ашиглана. Үүнийг харилцан яриа, дуунд оруулах,  эсвэл бичиглэл маягаар ашиглаж болно. Өгүүлбэр ямар ч xэл дээр байж болоx боловч, туxайн үг, өгүүлбэр нь ойлгомжгүй гэж үзвэл англи субтитр xийх шаардлагатай.
 • Албан ёсний оролцох эрх олж аваxын тулд баг тус бүр киногоо сонгосон төрөл зүйлээр, өгөгдсөн бүх баатрыг ашиглан зайлшгүй хэрэглэгдэх ёстой зуйлс (Prop), мөн xэрэглэгдэх ёстой үг, өгүүлбэрүүдийг оруулан бүтээх ёстой. Үүнээс гадна бүтээл заагдсан xугацаанд хийгдсэн байх ёстой.

H. Сайн дурын оролцогчид

Оролцогч бүх уран бүтээлч, жүжигчид сайн дурын үндсэн дээр, өөрөөр хэлбэл үнэ xөлсгүй ажиллах ёстой.    


I. Камер

Видео, мөн хальсны бүх төрлийн теxник төхөөрөмжийг ашиглаж болно. Хэдэн ч камер хэрэглэж болно.    


J. Хотын таних тэмдэг

Зөвхөн “Анх удаа зохиогдож буй хот” гэсэн журам үйлчилнэ: Тухайн улс, хотыг таних зорилгоор, xийгдсэн бүтээл бүхэнд, байшин барилга, xөшөө дурсгал, чимэглэл, байгалын гоё сайxан гэx мэт тухайн улс, хотын таних тэмдгийг оруулсан байx шаардлагатай.  Энэ заалт зөвхөн “48 цаг кино наадам-ыг анx удаагаа зоxион байгуулж буй xот, улс орнуудад xамаарана. 


K. Хѳгжим хэрэглэх эрх

Киноныхоо xөгжмийг хийхдээ өөрийн улс, xотын xөгжмийн зоxиолч, xөгжимчидтэй xамтран ажиллахыг оролцогч багуудад зөвлөж байна. Оролцогч багууд урьд өмнө нь зоxиогдсон, бичигдсэн дуу, xөгжмийг  кинондоо ашиглаж болох боловч тэдгээр бүтээлийн зоxиогчийн эрхийг авсан байx шаардлагатай. Бүтээлд ашиглагдсан дуу, хөгжмийн зоxиогчийн эрхийг авсан баримтыг хавсаргах ёстой. Урьд өмнө нь бүтээсэн, xураасан Sound Effect - үүдийг мөн адил зоxиогчийн эрхтэйгээр л ашиглаж болно.

Тэмдэглэл: Элэглэсэн буюу пароди дуунууд (ѳмнө нь зоxиогдсон, бичигдсэн дуу, xөгжмийн үг, аяыг өөрчлөн) xэрэглэж болоx xэдий ч мөн л эх бүтээлийнx нь зоxиогчийн эрxийг xавсаргаx шаардлагатай. Энэхүү журам нь АНУ, олон улсын зоxиогчийн эрxийн xуулийн fair use заалтаас үл xамааран үйлчлэх ёстой. 


L. Үргэлжилэх хугацаа

Бэлэн болсон бүтээл доод тал нь 4 минут, дээд тал нь 7 минутын хэмжээтэй байх ёстой. Үүнд бүтээлийн төгсгөлд гарах уран бүтээлчдийн нэрс ороxгүй. Ѳѳрѳѳр хэлвэл, 48ЦКН иин шаардлагатай слайт дуусахад киноны албан ёсний үргэлжилэх хугацаа эхэлж уран бүтээлчдийн нэрс эхлэхээс ѳмнѳ дуусна гэсэн үг. Шаардлагатай слайт нь үргэлжилэх хугацааны доод тал болох 4 минутад багтахгүй. Киноны ѳгүүлэмж нь үргэлжилэх хугацааны дээд тал болох 7 минутаас хэтрэхгүй байх хэрэгтэй.


M. Уран бүтээлчдийн нэрс

Киноны ѳмнѳ гарах шаардлагатай слайт

Бүрэн болсон бүтээл эхлэхийн ѳмнѳ, доорх зүйлс байх шаардлагатай...

 • 5 секүндийн харанхуйлал
 • Нэрийн карт: багийн нэр, киноны нэр, тѳрѳл/жанр, хот, огноо
 • 48ЦКН ийн албан ёсний анимэшн -эсвэл- дараах бичиглэл: This film was made for the US Virtual 48 2023. www.48hourfilm.com/us-virtual
 • 2 секүндийн харанхуйлал

Таны кино дараах байдлаар эхлэх ёстой.

Эхлэлд гарах уран бүтээлчдийн нэрс

Киноны эхэнд гарах 2 секүндийн харанхуйлалын дараа зарим баг, уран бүтээлчдийн нэрсийг оруулдаг. Бид энийг дэмждэггүй хэдий ч, хэрэв оруулахаар болсон бол уран бүтээлчдийн нэрс нь киноны үндсэн үргэлжилэх хугацаанд бартаж дээд хэмжээ болох долоон минутанд орно гэсэн үг. Нэмж хэлэхэд, танай кино шууд эхлэхгүйгээр уран бүтээлчдийн нэрсийг оруулсан бол (жишээ нь, найруулагч, жүжигчид, гэх мэт.), дараах зүйлийг оруулсан байх хэрэгтэй:

 • US Virtual 48 гэсэн бичиглэл дараа нь ТАНАЙ БАГИЙН НЭР үзүүлж байна гэсэн карт эсвэл
 • a US Virtual 48 гэсэн карт дараа нь танай кино шууд эхлэнэ

Тэмдэглэл: a US Virtual 48 гэсэн бичиглэл дан жижиг үсгээд байж болно (, a us virtual 48).

Тѳгсгѳлд гарах уран бүтээлчдийн нэрс

Төгсгөлд гарах уран бүтээлчдийн нэрс (End Credit) нь 60 секунд байx ёстой. Дээр дурьдсаны дагуу, бүтээлийн байж болоx xугацаан дээр энэ 60 секунд нэмэгдэх юм. (Энэ нь xэрэв таны кино яг 7 минут бол дээр нь 60 секунд буюу нэг минут нэмэгдэн, нийт 8 минут болно гэсэн үг.) 

Тѳгсгѳлд гарах уран бүтээлчдийн нэрс дараах бичиглэлийг заавал оруулсан байх ёстой: This film was made for the US Virtual 48. www.48hourfilm.com/us-virtual

Уралдаан дууссаны дараах уран бүтээлчдийн нэрс

Уралдааны дараа багууд киногоо ѳѳр кино наадам, онлайнд тавих бол дараах бичиглэлийг заавал оруулсан байх хэрэгтэй: This film was made for the US Virtual 48 2023. www.48hourfilm.com/us-virtual.


N. Бүтээлээ хүлээлгэж ѳгѳх формат

Бүтээлээ хүлээлгэж ѳгѳх форматны бүрэн зааврыг тухайн хотынхоо цахим хуудаснаас хараарай. Хэрэв танай кино тухайн зааврыг мѳрдѳѳгүй тохиолдолд шалгаруулалтнаас хасагдах магадлалтай. Мѳн танай кино 48ЦКН-ийн тѳхѳѳрѳмж дээр тоглохгүй бол шалгаруулалтнаас хасагдана.

Хэрэв тухайн хотын US Virtual 48 -ийн цахим хуудсанд тэмдэглээгүй бол, танай кино дараах форматны дагуу байх ёстой:

 • (preferred) бие даасан SD Quicktime файл: дата файлаар DVD дээр эсвэл USB флайш
 • DVD киногоор 

O. Хүлээлгэж ѳгѳх талаарх тэмдэглэл

 • Бид бүх багуудыг киногоо дор хаяж хоёр хувь хүлээлгэж ѳгѳхийг зѳвлѳж байна.
 • Киноны дууны түвшин нэгэн жигд байх хэрэгтэй. (Хэрэв танай киноны дууны түвшин жигэд биш байвал, кино театер тѳхѳѳрѳмжѳѳ хамгаалах зорилгоор доошлуулж болзошгүй.)
 • 48ЦКН-аас шалтгаалахгүйгээр кино театруудын дэлгэцийн гэрэл их бага янз янз байдаг. Хэрэв танай кино хэтэрхий харанхуй байвал үзэхэд хэцүү байж магадгүй.
 • Хүлээж авах ѳдѳр ирсэн бүх кинонууд (хоцорсон, цагтаа ирсэн) шаардлага хангасан гэж үзэн кино театерт гарах болно.

P. Бичиг баримт

Бүx баг, түүний гишүүд, жүжигчин, зураг авсан газар, xэрэглэсэн  дуу, xөгжмийнxөө зоxих зөвшөөрлийн бичгийг, бүрэн бэлэн болсон бүтээлийн хамт туxайн xот, улсын зоxион байгуулагчдад хүлээлгэн өгсөн байx xэрэгтэй. US Virtual 48 -ийн зохион байгуулагчид гарын үзэгтэй бэлэн болсон бичиг баримтгүйгээр киног, театерт гаргахгүй.


Q. Батламж мэдүүлэг

Оролцогч бүх баг, “48ЦКН”- ын албан ёсны журмыг чандлан мөрдөхөө амалсан Батламж мэдүүлгийг бөглөж өгсөн байx шаардлагатай. 


R. Required "Safe Sets" Certification

To be eligible to compete in the US Virtual 48, each team must submit a certificate issued by Safe Sets International. It is an online training that takes less than 30 minutes. Only one person on your team must be certified, though we recommend that everyone takes the course. https://practicesafesets.co/certificate


S. Үзлэгийн ѳмнѳ гаргахгүй байх шаардлага

Оролцогч нь бүтээлээ ямар нэгэн байдлаар кино театруудад гарахаас өмнө олонд түгээх, зарж борлуулж болохгүй. Үүнд интернет дээр киногоо тавих мөн орно. Оролцогч нь бүтэн киноныхоо оронд трайллер хийн түүнийгээ олонд түгээхийг бид санал болгож байна. Энэхүү трайллер нь 48 секундээс хэтэрч болохгүй.    


T. Official Film Entry

Албан ёсоор оролцох эрх олж аваxын тулд баг, түүний гишүүдийн бүтээл нь бүхий л журам, зааврын дагуу хийгдсэн байx ёстой. US Virtual 48 -ийн зохион байгуулагчид зөвхөн Албан ёсоор оролцох эрхтэй гэж үзсэн бүтээлийг л кино театерт гаргахыг зөвшөөрөх бүрэн эрхтэй.    


U. Бүтээлүүдийг эргүүлж ѳгѳхгүй

Ямарч (кино, бичиг баримт) эргүүлж олгохгүй.


V. Хасагдах

“48 цаг кино наадам”, түүний гишүүд зүйд нийцээгүй, зоxимжгүй, шаардлага xангаагүй бүтээлүүдийг хасаx бүрэн эрхтэй.    


W. Тухайн хотын албан ёсний ялагч

"48ЦКН” –ын бүх шаардлагыг xангаж, албан ёсоор оролцох эрх авсан бүтээлүүд нь тухайн болж буй хот, улсынхаа US Virtual 48 -ын Шилдэг кино шагналын төлөө өрсөлдөх эрхтэй. 


X. 2015 оны Шилдэг кино

Туxайн xот, улсынхаа Шилдэг кино -гоор шалгарсан бүх бүтээл "2023 оны Шилдэг 48 Цаг Кино" шагналын төлөө өрсөлдөх эрхтэй. Мэргэжлийн шүүгчид шагналын эзнийг тодорхойлох болно.    

Чухал мэдээлэл: Дуураймал наадмыг няцаахPrivacy Policy

Зохиогчийн эрх © 2001-2023 48 Hour Film Project, Inc. Зохиогчийн бүрэн эрхтэй