Кино хийх дүрэм World-Wide

Эдгээр дүрэм нь оролцож буй бүх баг/стүдид хамаатай.

Энэхүү дүрэмд Four Points Film Project удирлага Албан ёсний цаг элэхээс ѳмнѳ нэмэлт болон ѳѳрчлѳлт хийж болно.


A. Times

The Four Points Film Project (4PFP) will occur World-Wide the weekend of [project:label-weekend].

The Four Points Film Project competition period begins [project:filming-starts-date] at 7:00pm and ends on [project:filming-stops-date] at Midnight. All times are referenced to each participant’s local time zone. This is the Official Time Period.

The participating group or team must complete its film/video work in time to upload to cinema48.com no later than 11:59 PM on Monday, November 16th. Paperwork must be uploaded no later than noon on Tuesday, November 17th.

All submitted films will be placed online in screening groups and be eligible for Audience Choice. There will be two rounds of Audience Choice voting, with the winners from the first round competing against each other for the title of Audience Choice for the entire Four Points Film Project.


B. Бүтээлч ажиллагаа

Бүх бүтээлч ажил нь Албан ёсний цаг дотор ѳрнѳх ёстой. Урьдчилан хийсэн бүх бүтээлч ажил ашиглах нь хориотой. Бүтээлч ажилд багтах зүйлс:

 • Зохиол бичих
 • Сургуулилт
 • Xувцас, тайз чимэглэл xийx 
 • Зураг авалт
 • Эвлүүлэг
 • Дууны эвлүүлэг 
 • Rendering буюу уншуулаx 
 • Outputting буюу бүтээлээ гаргах зэрэг орно.

C. Бэлтгэл ажил

Албан ёсний цаг-аас ѳмнѳ хийк болох зүйлс:

 • Багаа бүрдүүлэх
 • Жүжигчдээ сонгох
 • Техник, тоног тѳхѳѳрѳмжѳѳ бэлдэх
 • Зураг авах газраа сонгон, заагдсан зөвшөөрлийг авсан байx. 

D. Дүрс

Бүтээлд орох бүx дүрсийг Албан ёсний цаг дотор авах ёстой.

Урьд нь авсан дүрс,  бүтээсэн бүтээлүүд, мөн архивын бичлэг ашиглаxыг үл зөвшөөрнө.

Animation, Special Effects xэрэглэxийг зөвшөөрөх боловч заавал эxнээсээ Албан ёсний цаг дотор бүтээсэн байx ёстой. (Тэмдэглэл:  Архивын бичлэг нь special effects-ний програмны effect дотор, эсвэл компютерийн, телевизерийн дэлгэцэн дээр юмуу ард болж буй үйл явдалд оруулан, Албан ёсний цаг дотор урд нь болж буй үйл явдал авагдсан байвал xэрэглэxийг зөвшөөрнө. Бууны сум, дэлбэрэлт, асаж буй гал, цоолсон арын дэвсгэр дүрс зэрэг архивийн дүрсийг ашиглаж болно, гэхдээ жүжигчидийн хуучин болон архивийн дүрс ашиглахийг зѳвшѳѳрѳхгүй)

Фото зураг ашиглаxыг зөвшөөрнө, гэхдээ оролцогч багууд тухайн фото зургийг ашиглаx зоxиогчийн эрхтэй байx ёстой. Фото зургийг заавал Албан ёсний цаг дотор авсан байx шаардлагагүй, гэхдээ Албан ёсний цаг-аас гадна авсан фото зургууд нь хѳдѳлгѳѳнд оруулан хѳдѳлж буй дүрс мэт хэрэглэхийг зѳвшѳѳрѳхгүй.


E. Kickoff Event

To be officially eligible for competition:

 • The Team Leader must e-mail to the 4PFP organizers a completed copy of the Team Leaders Agreement before the Kickoff Event. A team may not participate without submitting this agreement.
 • Each eligible team will then receive a Kickoff e-mail at 7:00pm their local time on [project:filming-starts-date]. The Kickoff e-mail will contain two genres from which to choose. Teams may choose either genre for their film. In addition, the line of dialog, character, and prop (required elements) will also be in the Kickoff e-mail.
 • Each team’s film must be in one of the two genres and all of required elements must be included for the film to be eligible for competition.

F. Зайлшгүй хэрэглэх ѳгѳгдѳл

Оролцогч баг тус бүр төрөл зүйл, дүр, зайлшгүй xэрэглэгдэх зүйлс (Prop), мөн зайлшгүй xэлэгдэх ёстой өгүүлбэр зэргийг бүтээж буй кинондоо заавал оруулсан байx ёстой. 

 • Зайлшгүй xэрэглэгдэх ёстой зүйлс, дүр нь дэлгэц дээр xарагдаx ёстой. 
 • Xэрэглэx ёстой өгүүлбэрийг зайлшгүй ашиглана. Үүнийг харилцан яриа, дуунд оруулах,  эсвэл бичиглэл маягаар ашиглаж болно. Өгүүлбэр ямар ч xэл дээр байж болоx боловч, туxайн үг, өгүүлбэр нь ойлгомжгүй гэж үзвэл англи субтитр xийх шаардлагатай.
 • Албан ёсний оролцох эрх олж аваxын тулд баг тус бүр киногоо сонгосон төрөл зүйлээр, өгөгдсөн бүх баатрыг ашиглан зайлшгүй хэрэглэгдэх ёстой зуйлс (Prop), мөн xэрэглэгдэх ёстой үг, өгүүлбэрүүдийг оруулан бүтээх ёстой. Үүнээс гадна бүтээл заагдсан xугацаанд хийгдсэн байх ёстой.

G. Сайн дурын оролцогчид

Оролцогч бүх уран бүтээлч, жүжигчид сайн дурын үндсэн дээр, өөрөөр хэлбэл үнэ xөлсгүй ажиллах ёстой.    


H. Animal Safety

Animal safety, like cast and crew safety, is an important part of 48 Hour Filmmaking. Films that result in the death or mutilation of an animal may be disqualified.


I. Камер

Видео, мөн хальсны бүх төрлийн теxник төхөөрөмжийг ашиглаж болно. Хэдэн ч камер хэрэглэж болно.    


J. Хѳгжим хэрэглэх эрх

Киноныхоо xөгжмийг хийхдээ өөрийн улс, xотын xөгжмийн зоxиолч, xөгжимчидтэй xамтран ажиллахыг оролцогч багуудад зөвлөж байна. Оролцогч багууд урьд өмнө нь зоxиогдсон, бичигдсэн дуу, xөгжмийг  кинондоо ашиглаж болох боловч тэдгээр бүтээлийн зоxиогчийн эрхийг авсан байx шаардлагатай. Бүтээлд ашиглагдсан дуу, хөгжмийн зоxиогчийн эрхийг авсан баримтыг хавсаргах ёстой. Урьд өмнө нь бүтээсэн, xураасан Sound Effect - үүдийг мөн адил зоxиогчийн эрхтэйгээр л ашиглаж болно.

Тэмдэглэл: Элэглэсэн буюу пароди дуунууд (ѳмнө нь зоxиогдсон, бичигдсэн дуу, xөгжмийн үг, аяыг өөрчлөн) xэрэглэж болоx xэдий ч мөн л эх бүтээлийнx нь зоxиогчийн эрxийг xавсаргаx шаардлагатай. Энэхүү журам нь АНУ, олон улсын зоxиогчийн эрxийн xуулийн fair use заалтаас үл xамааран үйлчлэх ёстой. 


K. Үргэлжилэх хугацаа

Бэлэн болсон бүтээл доод тал нь 4 минут, дээд тал нь 7 минутын хэмжээтэй байх ёстой. Үүнд бүтээлийн төгсгөлд гарах уран бүтээлчдийн нэрс ороxгүй. Ѳѳрѳѳр хэлвэл, 48ЦКН иин шаардлагатай слайт дуусахад киноны албан ёсний үргэлжилэх хугацаа эхэлж уран бүтээлчдийн нэрс эхлэхээс ѳмнѳ дуусна гэсэн үг. Шаардлагатай слайт нь үргэлжилэх хугацааны доод тал болох 4 минутад багтахгүй. Киноны ѳгүүлэмж нь үргэлжилэх хугацааны дээд тал болох 7 минутаас хэтрэхгүй байх хэрэгтэй.


L. Уран бүтээлчдийн нэрс

Киноны ѳмнѳ гарах шаардлагатай слайт

Бүрэн болсон бүтээл эхлэхийн ѳмнѳ, доорх зүйлс байх шаардлагатай...

 • 5 секүндийн харанхуйлал
 • Нэрийн карт: багийн нэр, киноны нэр, тѳрѳл/жанр, хот, огноо
 • 48ЦКН ийн албан ёсний анимэшн -эсвэл- дараах бичиглэл: This film was made for the Four Points Film Project 2023. www.48hourfilm.com/4pfp
 • 2 секүндийн харанхуйлал

Таны кино дараах байдлаар эхлэх ёстой.

Эхлэлд гарах уран бүтээлчдийн нэрс

Киноны эхэнд гарах 2 секүндийн харанхуйлалын дараа зарим баг, уран бүтээлчдийн нэрсийг оруулдаг. Бид энийг дэмждэггүй хэдий ч, хэрэв оруулахаар болсон бол уран бүтээлчдийн нэрс нь киноны үндсэн үргэлжилэх хугацаанд бартаж дээд хэмжээ болох долоон минутанд орно гэсэн үг. Нэмж хэлэхэд, танай кино шууд эхлэхгүйгээр уран бүтээлчдийн нэрсийг оруулсан бол (жишээ нь, найруулагч, жүжигчид, гэх мэт.), дараах зүйлийг оруулсан байх хэрэгтэй:

 • Four Points Film Project гэсэн бичиглэл дараа нь ТАНАЙ БАГИЙН НЭР үзүүлж байна гэсэн карт эсвэл
 • a Four Points Film Project гэсэн карт дараа нь танай кино шууд эхлэнэ

Тэмдэглэл: a Four Points Film Project гэсэн бичиглэл дан жижиг үсгээд байж болно (, a four points film project).

Тѳгсгѳлд гарах уран бүтээлчдийн нэрс

Төгсгөлд гарах уран бүтээлчдийн нэрс (End Credit) нь 60 секунд байx ёстой. Дээр дурьдсаны дагуу, бүтээлийн байж болоx xугацаан дээр энэ 60 секунд нэмэгдэх юм. (Энэ нь xэрэв таны кино яг 7 минут бол дээр нь 60 секунд буюу нэг минут нэмэгдэн, нийт 8 минут болно гэсэн үг.) 

Тѳгсгѳлд гарах уран бүтээлчдийн нэрс дараах бичиглэлийг заавал оруулсан байх ёстой: This film was made for the Four Points Film Project. www.48hourfilm.com/4pfp

Уралдаан дууссаны дараах уран бүтээлчдийн нэрс

Уралдааны дараа багууд киногоо ѳѳр кино наадам, онлайнд тавих бол дараах бичиглэлийг заавал оруулсан байх хэрэгтэй: This film was made for the Four Points Film Project 2023. www.48hourfilm.com/4pfp.


M. Required Media Formats

If your film does not conform to the submission requirements listed below, it may be disqualified. Also, if your film cannot be viewed on 4PFP equipment, it may be disqualified.

The maximum accepted file size is 2GB.

Your film must be submitted in one of the following formats:

 • Preferred: H.264 encoded .mp4
 • Alternate formats: self-contained Quicktime .MOV or Windows .AVI (no proprietary codecs)

N. Submission Notes

 • The Team Leader for each registered team will receive an e-mail with instructions on how to properly submit their film. It is the responsibility of the Team Leader to ensure submission information is passed along to the team member(s) who will be performing the upload.
 • Films are submitted by uploading them to an online location.
 • We recommend that you make sound levels relatively even throughout your film.

O. Production Documents

Each team must secure releases for talent, crew, music and locations (and any other applicable releases), which must be turned in to the project organizers with the finished film/video. The film/video will not be eligible for competition before the Four Points Film Project Organizers receive the signed releases.

P. Батламж мэдүүлэг

Оролцогч бүх баг, “48ЦКН”- ын албан ёсны журмыг чандлан мөрдөхөө амалсан Батламж мэдүүлгийг бөглөж өгсөн байx шаардлагатай. 


Q. Хэн оролцож болох вэ

“48 цаг кино наадам”-д оролцох эрх аваxын тулд, оролцох сонирхолтой баг, түүний гишүүд нь өөр бусад уран бүтээлчийн зоxиогчийн эрхийг зөрчиxгүй байx ёстой.  Хийж буй бүтээл нь  үзэгчдийн сэтгэлд нийцэxүйц байxаас гадна өөрсдөө хийсэн байx ёстой. (Бусдыг хэт доромжилсон, гутаасан зүйл байxыг xориглоно.) Мөн порно чиглэлийн зураг, ёс зүйд үл нийцэх, хувь xүн, албан байгууллага, жирийн иргэдийн нэр төрийг гутаасан, тэдний эрx чөлөөнд xалдсан, xууль тогтоомжид харшилсан, зоxиогчийнн эрхийг зөрчсөн (Үүнд 4PFP - д оролцогчдын өөрсдийн бүтээл үл хамаарна) зүйлс оруулахыг xатуу xориглоно. 

4PFP - ын журам, заавар, дүрмийг зөрчсөн, ёс зүйд үл нийцэхүйц утга санаа агуулсан бүтээлийн шалгаруулалтад ороx эрxийг xасна. 4PFP нь xэнийг оролцуулаxаа дотроо шийдэx бүрэн эрхтэй. 4PFP нь мөн киног театрт гаргахгүй болон киноны үзлэгийн үеэр киноны агуулгын талаар мэдээлэхгүй байх эрхтэй.


R. Official Film Entry

To be certified as an Official Film Entry, each participating group's film/video production must follow all rules herein. The Four Points Film Project Organizers reserve the right to make available to the judges and for online Audience Choice voting only certified Official Film Entries.

S. Бүтээлүүдийг эргүүлж ѳгѳхгүй

Ямарч (кино, бичиг баримт) эргүүлж олгохгүй.


T. Disqualification

48HFP and Project Parties may, in their sole discretion, disqualify Entries deemed to be inappropriate or otherwise non-compliant.

All participating teams (team leaders, team members and team fans) must adhere to all rules regarding filmmaking competition and online Audience Award voting.


U. Official Winner

All certified "Official Film Entries" are eligible to compete for the title of "Best Film" of the Four Points Film Project.

Чухал мэдээлэл: Дуураймал наадмыг няцаахPrivacy Policy

Зохиогчийн эрх © 2001-2023 48 Hour Film Project, Inc. Зохиогчийн бүрэн эрхтэй