Featured Films Ho Chi Minh City, Vietnam

"Đồng vị" by Viseur (HCM) Ho Chi Minh City, VN 48HFP 2019

Sự thật được hé mở sau một bữa ăn hạnh phúc của gia đình.

Local Awards
  • Best Film 3rd Place
  • Best Ensemble Acting

Bi, không sợ nữa! Ho Chi Minh City, VN 48HFP 2019

Đông (Freeze) Ho Chi Minh City, VN 48HFP 2019

Đồng vị Ho Chi Minh City, VN 48HFP 2019

THƯƠNG NGƯỜI ĐÃ CŨ Ho Chi Minh City, VN 48HFP 2019

Angel's Voice Ho Chi Minh City, VN 48HFP 2019

Wayless Ho Chi Minh City, VN 48HFP 2018

VỌNG Ho Chi Minh City, VN 48HFP 2018

Đời dắt chó Ho Chi Minh City, VN 48HFP 2018

Nháy nháy Ho Chi Minh City, VN 48HFP 2017

NẾU ĐỂ ĐƯỢC YÊU ? Ho Chi Minh City, VN 48HFP 2014

Important Message: Copycat DisclaimerPrivacy Policy

Copyright © 2001-2020 48 Hour Film Project, Inc. All Rights Reserved