Tờ khai chi tiết quá trình làm phim Web System

In biên lai của bạn

Sau khi bạn hoàn thành xong tờ khai này, bạn sẽ nhận được 1 biên lai. Vui lòng in và mang đến Lễ nộp phim.

Giấy tờ khác

Biên nhận của tờ khai chi tiết quá trình làm phim là 1 trong các loại giấy tờ bạn phải nộp chung với phim.

thông tin khác

Tin nhắn quan trọng: Báo cáo bản quyềnPrivacy Policy

Bản quyền © 2001-2019 48 Hour Film Project, Inc. Bản quyền được bảo hộ